KINDERGARTEN PEDENJPED, LJUBLJANA, SLOVENIA
Competition - 2013
PROJECT:KINDERGARTEN PEDENJPED
SOURCE:COMPETITION PROJECT
CLIENT:THE MUNICIPALITY OF LJUBLJANA
SITE:LJUBLJANA, SLOVENIA
AUTHORS:BREDA BIZJAK, LIDIJA DRAGIŠIĆ, KATJA FLORJANC, EMIR JELKIĆ, AJDA VOGELNIK SAJE
STATICS:IVO HAFNER, HIŠA PROJEKTOV d.o.o.
MECHANICS:PETER BLAŽEK, NOM BIRO d.o.o.
ELECTRICS:ROBERT BIZJAK, ELITE IB
DATE:MARCH 2013

/description of the project available in slovenian language/ >>>

Vrtec je zasnovan kot nizka, členjena stavba, ki ustrezno reagira na značilnosti lokacije. Dostopi do vrtca in posamezni programski sklopi zunanje ureditve so jasno ločeni in pregledno organizirani.
Postavitev vrtca v prostor izhaja iz obstoječih geometrij in morfologije na območju lokacije, specifične lege lokacije med cesto in železnico, prostorskih omejitev zaradi varovalnih pasov ter hkrati ohranja naravne in prostorske kvalitete izbrane lokacije. Prostorska zasnova zagotavlja najboljšo izrabo razpoložljivih zunanjih površin v smislu razporeditev igralnih površin, postavitev igral ter preglednosti in pretočnosti igrišča.
Objekt smo umestili na severno-zahodni del območja. Na ta način smo zagotovili optimalno orientacijo in osvetljenost igralnic, ki se odpirajo proti jugo-vzhodu, igrišče pa smo z objektom zaščitili in ga umaknili hrupnemu vplivu železnice in ceste. Jugo-vzgodni del lokacije smo namenili igrišču. Ohranjamo ga kot naravni, ozelenjeni del območja, ki se navezuje na obstoječe šolsko igrišče, zaradi tlorisne zasnove vrtca pa se podaljšuje tudi v notranjost volumna kompleksa.
Vrtec je zasnovan kot enovit stavbni volumen, ki kontinuirano poteka ob robovih varovalnih pasov zazidalnega območja in je členjen glede na geometrijo obstoječega območja.

S tlorisno organizacijo prostorov smo zagotovili avtonomnost in hkrati povezanost posameznih programskih sklopov. S postavitvijo volumna smo dosegli kvalitetno orientacijo vseh igralnic, ki se odpirajo proti vzhodu, jugovzhodu in jugu ter s tem omogočajo optimalno osvetlitev, izrabo sončne energije in energetsko učinkovitost objekta. Za preprečevanje pregrevanja, direktnega sonca in ostalih negativnih vremenskih vplivov je pred igralnicami zasnovana transparentna pokrita pergola. Hkrati obodni volumen vrtca definira velik, ozelenjen zunanji prostor.

Vhodi v vrtec so jasno razvidni in zaščiteni z nadstreški, vetrolovi so prostorni, ob glavnem vhodu omogočajo tudi prostor za shranjevanje vozičkov.
V objektu so jasno ločeni prostori igralnic, skupni prostori, prostori administracije, gospodarski in tehnični prostori ter spremljajoči prostori. Igralnice so razdeljene v sklope glede na starostne skupine: južni del je namenjen otrokom prvega starostnega obdobja, severni del pa otrokom drugega starostnega obdobja, vmes je razvodni oddelek. Igralnice se navezujejo na skupne prostore.

Geometrija tlorisne zasnove je jasno prilagojena robnim pogojem varovalnih pasov, obliki izbrane lokacije, geometriji prostora ter programskim sklopom vrtca. Predvidena je nizka, členjena arhitekturna rešitev, ki se prilagaja lokaciji in upošteva bližino strnjenega naselja. Stavbna masa novega vrtca je subtilno oblikovana in se kvalitetno vključuje v lokalni prostor ter se nanj navezuje.
Glavni vhod v vrtec je poudarjen z velikim nadstreškom, ki jasno oblikuje dostop do stavbe in nudi ustrezno zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Pod nadstreškom je predviden tudi prostor za parkiranje koles.
Stavbni volumen vrtca deluje kot navzven zaprt volumen, ki se z igralnicami odpira v notranjost lokacije, proti igrišču. Na ta način je zunanje okolje jasno ločeno od otroške igre, hkrati pa omogoča optimalen izkoristek igrišča.